Legislation

Interfacing legislation with the construction industry

So that you are always correctly informed before every project, Europartener lays at your disposal specific laws regarding construction practices.

 • HOTĂRÂRE 1072-2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice
 • HOTĂRÂRE 1083-2007 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006
 • HOTĂRÂRE 1337-2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • HOTĂRÂRE 1660-2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica prin mijloace electronice din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • HOTĂRÂRE 1865-2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi
 • HOTĂRÂRE 224-2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2007-2013
 • HOTĂRÂRE 264-2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
 • HOTĂRÂRE 28-2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții
 • HOTĂRÂRE 370-2009 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica prin mijloace electronice din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006
 • HOTĂRÂRE 525-2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
 • HOTĂRÂRE 71-2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevazute în Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • HOTĂRÂRE 723-2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcții a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice
 • HOTĂRÂRE 732-2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
 • HOTĂRÂRE 782-2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
 • HOTĂRÂRE 834-2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • HOTĂRÂRE 925-2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publica din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • HOTĂRÂRE 942-2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica
 • LEGE 10-1995 privind calitatea în construcții
 • LEGE 161-2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
 • LEGE 161-II-2003 (partea II) privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
 • LEGE 228-2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica
 • LEGE 500-2002 privind finanțele publice
 • LEGE 50-1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
 • Norma Metodologica 0-2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 • ORDIN 11-2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDIN 155-2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publica
 • ORDIN 175-2007 privind aprobarea Manualului operațional pentru activitatea de observare și verificare a atribuirii contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate
 • ORDIN 553-1999 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind conținutul-cadru de organizare a licitațiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare și decontare a execuției lucrărilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finanțelor și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 784/34/N din 13 aprilie 1998
 • ORDIN 726-2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • ORDONANȚA 35-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
 • ORDONANȚA 7-2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural
 • ORDONANȚA DE URGENTA 13-2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plășiți pentru Dezvoltare Rurala și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
 • ORDONANȚA DE URGENTA 143-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANȚA DE URGENTA 19-2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice
 • ORDONANȚA DE URGENTA 30-2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica
 • ORDONANȚA DE URGENTA 34-2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANȚA DE URGENTA 72-2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANȚA DE URGENTA 74-2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice